Przedszkole Nr 296
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 296 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Przedszkole nr 296 „Bajkowy Parasol” jest przedszkolem publicznym, realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Działalność przedszkola finansowana jest przez organ prowadzący: Miasto Stołeczne Warszawa.

 

Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 

Funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący.

Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora placówki najpóźniej do 30 kwietnia i zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 17:30.

 

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku (dopuszczalne jest łączenie dzieci 3 – 4 letnich, 4 – 5 letnich).

W placówce znajdują się 4 oddziały.

 

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej. Uwzględnia on wymagania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, i higieny pracy, potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców. 

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala organ prowadzący:

  • przedszkole organizuje trzy posiłki dziennie: pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, obiad. Istnieje możliwość nie korzystania z posiłków lub korzystania ze zmniejszonej ich liczby;
  • na opłaty z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu składają się: opłata za pobyt dziecka w przedszkolu oraz opłata za żywienie; 
  • rodzice wnoszą opłaty za wyżywienie z góry za każdy miesiąc w wysokości ustalonej stawki dziennej pomnożonej przez ilość dni roboczych w miesiącu – szczegółowe terminy przyjmowania opłat ustala kierownik gospodarczy. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor przedszkola może na wniosek rodzica wydłużyć termin wnoszenia opłaty, nie później jednak niż do końca miesiąca, którego opłata dotyczy;
  • wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalana jest na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym; w przypadku konieczności podwyższenia stawki żywieniowej w ciągu roku szkolnego, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola po kalkulacji finansowej opracowanej przez kierownika gospodarczego;
  • wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określa organ prowadzący przedszkole. Zasady obniżania i nie pobierania opłaty stałej określa regulamin, stanowiący załącznik do uchwały Rady m.st. Warszawy.

 Organami Przedszkola, w myśl ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, są:

a) Dyrektor Przedszkola,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców.

Szczegółowy opis praw, obowiązków i kompetencji zawiera Statut Przedszkola nr 296 „Bajkowy Parasol”.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.BOkon 12-12-2012
Aktualizujący bzmw/ext.bokon 17-06-2015
Zatwierdzający bzmw/ext.bokon 17-06-2015
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-06-2015
Liczba odwiedzin: 1159